Lista de Discussão CGPupdate@stalker.com Mensagem #11
De: Technical Support, Stalker Software, Inc. <Support@stalker.com>
Assunto: [*] CommuniGate Pro 3.5.9 is released
Data: Thu, 18 Apr 2002 16:53:12 -0800
Para: <CGatePro@stalker.com>
X-Mailer: CommuniGate 3.2b
Platform Release:

The CommuniGate Pro 3.5.9 has been released:

Linux - Alpha
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.alpha.rpm>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.alpha.rpm>

Linux - MIPS (Cobalt)
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.mips.rpm>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.mips.rpm>

Linux - Sparc
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.sparc.rpm>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.sparc.rpm>

Linux - StrongARM
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.armv4l.rpm>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.armv4l.rpm>

Linux - S/390
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.s390.rpm>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Linux-3.5-9.s390.rpm>

IRIX - MIPS
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-IRIX-MIPS-359.tardist>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-IRIX-MIPS-359.tardist>

HPUX - HPPA
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-HPUX-HPPA-359.tar.gz>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-HPUX-HPPA-359.tar.gz>

UnixWare - Intel
<http://www.stalker.com/pub/CGatePro/CGatePro-UnixWare-Intel-359.tar.gz>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CGatePro/CGatePro-UnixWare-Intel-359.tar.gz>

Tru64 - Alpha
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Tru64-Alpha-359.tar.gz>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-Tru64-Alpha-359.tar.gz>

OS400 - AS400
<http://www.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-OS400-AS400-359.exe>
<ftp://ftp.stalker.com/pub/CommuniGatePro/CGatePro-OS400-AS400-359.exe>

History:

See the main 3.5.9 release
Subscribe (FEED) Subscribe (DIGEST) Subscribe (INDEX) Unsubscribe Mensagem para o Administrador da Lista